Τεκμηρίωση και αποτύπωση

Για την τεκμηρίωση των ευρημάτων της ανασκαφικής έρευνας παράλληλα με το ημερολόγιο ανασκαφής συντάσσονται κατάλογοι και καρτέλες ευρημάτων που διευκολύνουν την κωδικοποίηση και
μετέπειτα επεξεργασία των δεδομένων της ανασκαφικής έρευνας σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων.

Τεκμηρίωση

Κάθε κινητό εύρημα, ομάδα ευρημάτων ή δείγμα πετρώματος που συλλέγεται συνοδεύεται από την Καρτέλα ευρήματος στην οποία καταγράφονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες: κωδικός αριθμός, είδος ευρήματος, επιστημονική ονομασία, ημερομηνία εύρεσης, θέση εύρεσης, συντεταγμένες, υψόμετρο, διαστάσεις, σύντομη περιγραφή του ευρήματος, σύντομη περιγραφή της κατάστασης διατήρησης, φωτογραφίες και σχέδια.

Για την τεκμηρίωση κάθε απολιθωματοφόρας θέσης απαιτείται περιγραφική, φωτογραφική, και σχεδιαστική αποτύπωση.

Η σχεδιαστική αποτύπωση έχει στόχο τη λεπτομερή απεικόνιση κάθε σταδίου της ανασκαφικής έρευνας ώστε να διευκολύνεται η μελέτη, η επεξεργασία και η εκτίμηση των απολιθωμάτων.

Είναι σημαντική επίσης η αποτύπωση ολόκληρου του ανασκαφικού σκάμματος και η λεπτομερής αποτύπωση της στρωματογραφίας των ηφαιστειακών αποθέσεων. Οι απολιθωματοφόρες θέσεις αποτυπώνονται σε κάτοψη και τομές. Το σχέδιο κάθε θέσης στηρίζεται σε ακριβείς μετρήσεις από σταθερά σημεία που έχουν καθορισθεί με τοπογραφικά όργανα ώστε να αποδίδεται σωστά η θέση κάθε ευρήματος στο χώρο. Η επιμελής λήψη των μετρήσεων περιλαμβάνεται στις αρμοδιότητες του υπευθύνου κάθε ανασκαφικής θέσης.
Για τις μετρήσεις χρησιμοποιούνται:
• μέτρο και μετροταινίες για την μέτρηση των αποστάσεων
• αλφάδι για τον προσδιορισμό της οριζόντιας διεύθυνσης
• νήμα στάθμης για τον προσδιορισμό της κατακόρυφης ευθείας και τον υπολογισμό της απόκλισης των ιστάμενων απολιθωμένων κορμών
• γεωλογική πυξίδα για τον προσδιορισμό της θέσης των γεωλογικών στρωμάτων στο χώρο
• φορητό GPS
• διαφορικό GPS η θεοδόλιχος
• τρισδιάστατος σαρωτής (σκάνερ)

tekmiriosh

Σε όλα τα στάδια της ανασκαφής πραγματοποιείται λεπτομερής φωτογράφιση. Φωτογραφίζεται τόσο η θέση που ανασκάπτεται, σε κάθε φάση αλλαγής δεδομένων, όσο και τα αντικείμενα που αποκαλύπτονται στην ακριβή θέση εύρεσης τους. Σε κάθε λήψη τοποθετείται δίπλα στο αντικείμενο φωτογραφική κλίμακα για τον προσδιορισμό του μεγέθους του αντικειμένου και η ένδειξη του βορρά, για το σωστό προσανατολισμό.