Η διαδικασία της συντήρησης

Η συντήρηση των φυτικών απολιθωμάτων που πραγματοποιείται στα πλαίσια του Υποέργου 5 «Έρευνες απολιθωμάτων» της Πράξης «Οδικός άξονας Καλλονής – Σιγρίου» έχει σκοπό τη διάσωση και προστασία των απολιθωμάτων που αποκαλύπτονται κατά την διάρκεια των εκσκαφικών εργασιών για την κατασκευή του οδικού άξονα στο τμήμα Σίγρι - Άντισσα.

Σκοπός της διαδικασίας συντήρησης που πραγματοποιείται από ειδική ομάδα συντηρητών τεχνικών συντήρησης και τεχνιτών είναι η διατήρηση των απολιθωμάτων, η επιβράδυνση των διαδικασιών φθοράς και σε ορισμένες περιπτώσεις η αποκατάσταση της μορφής των απολιθωμάτων, ώστε αυτά να είναι δυνατόν να γίνουν κατανοητά από το κοινό.

Τα απολιθώματα που αποκαλύπτονται στην περιοχή του Απολιθωμένου Δάσους και ειδικότερα κατά μήκος της χάραξης του οδικού άξονα περιλαμβάνουν μη κινητά ευρήματα (απολιθωμένα δένδρα που εντοπίζονται ιστάμενα στη φυσική θέση τους και με το ριζικό τους σύστημα σε πλήρη ανάπτυξη) και κινητά ευρήματα (μεγάλα τμήματα και σπαράγματα απολιθωμένων κορμών που εντοπίζονται σε οριζόντια θέση μέσα στα πυροκλαστικά ηφαιστειακά πετρώματα, φύλλα, κλαδιά, καρποί και θραύσματα απολιθωμένων κορμών που εντοπίζονται επιφανειακά η μέσα στον εδαφικό ορίζοντα).

Τα αντικείμενα που απασχολούν τη συντήρηση μπορούν να ταξινομηθούν με διάφορα κριτήρια όπως την ορυκτολογική και χημική σύστασή τους, τη χρονολογική ταξινόμησή τους, την προέλευσή τους, το γενικότερο σύνολο στο οποίο ανήκουν, τον τρόπο που βρέθηκαν, το αν είναι κινητά ή ακίνητα, τη θέση εύρεσης, το γεωλογικό ενδιαφέρον, την ποιότητα και το βαθμό απολίθωσης.

sintirisi

Συνοπτικά οι διαδικασίες συντήρησης είναι:

 1. Ταυτοποίηση - Καταγραφή βασικών στοιχείων ταυτότητας
  Περιλαμβάνει τις διαδικασίες που σχετίζονται με τη διατήρηση της ελάχιστης πληροφορίας που ταυτοποιεί το αντικείμενο, το κάνει αναγνωρίσιμο και διατηρεί τις απαραίτητες διαχειριστικές πληροφορίες.

 2. Διαγνωστική εξέταση, μελέτη και δοκιμές
  Περιλαμβάνει τις ακόλουθες διαδικασίες:
  α. Διεξαγωγή διαγνωστικών εξετάσεων και αναλύσεων
  β. Διερεύνηση αρχείων, αναφορών, βιβλιογραφίας.
  γ. Διερεύνηση περιβαλλοντικών παραγόντων.
  δ. Δοκιμές υλικών και μεθόδων.

 3. Διάγνωση.
  Περιλαμβάνει τις ακόλουθες διαδικασίες:
  α. Εκτίμηση κατάστασης διατήρησης, η οποία αφορά στη γενική αξιολόγηση του αντικειμένου και σχετίζεται άμεσα με την εκτίμηση της αναγκαιότητας επέμβασης συντήρησης.

 4. Ανάπτυξη μεθοδολογίας συντήρησης.
  Περιλαμβάνει τις ακόλουθες διαδικασίες:
  α. καταγραφή προτάσεων συντήρησης,
  β. μελέτη της κατάστασης διατήρησης,
  γ. πρόγραμμα συντήρησης,
  δ. χρονοδιάγραμμα εφαρμογής,
  ε. μελέτη εφαρμογής

 5. Συντήρηση.
  Περιλαμβάνει τις ακόλουθες διαδικασίες:
  α. Επεμβάσεις συντήρησης.
  β. Επεμβάσεις αποκατάστασης.
  γ. Ενέργειες προληπτικής συντήρησης.