Η διαδικασία της ανασκαφής

Τα απολιθώματα που αποκαλύπτονται στην περιοχή του Απολιθωμένου Δάσους και ειδικότερα κατά μήκος της χάραξης του οδικού άξονα περιλαμβάνουν μη κινητά ευρήματα (απολιθωμένα δένδρα που εντοπίζονται ιστάμενα στη φυσική θέση τους και με το ριζικό τους σύστημα σε πλήρη ανάπτυξη) και κινητά ευρήματα (μεγάλα τμήματα και σπαράγματα απολιθωμένων κορμών που εντοπίζονται σε οριζόντια θέση μέσα στα πυροκλαστικά ηφαιστειακά πετρώματα, φύλλα, κλαδιά, καρποί και θραύσματα απολιθωμένων κορμών που εντοπίζονται επιφανειακά η μέσα στον εδαφικό ορίζοντα).

Όταν τα παλαιοντολογικά τεκμήρια εμφανίζονται σε υψηλό ποσοστό σε μία θέση τότε αυτή χαρακτηρίζεται ως απολιθωματοφόρος θέση.

Η ανασκαφική έρευνα απαιτεί συστηματική οργάνωση, δράση πολυπρόσωπης ομάδας επιστημόνων, τεχνικών, εργατών και εργατοτεχνιτών, και τη χρήση κατάλληλου εξοπλισμού.

anaskafh

Επιφανειακή έρευνα και συλλογή ευρημάτων

Το πρώτο στάδιο αποτελεί η επιφανειακή έρευνα, η οποία πραγματοποιείται πριν και παράλληλα με τη συνεχή παρακολούθηση των εκσκαφικών εργασιών κατά μήκος της χάραξης. Τα μέλη της ερευνητικής ομάδας σαρώνουν την περιοχή εκατέρωθεν της χάραξης, εντοπίζουν απολιθωμένους κορμούς που είναι ορατοί στην επιφάνεια και περισυλλέγουν επιφανειακά ευρήματα (θραύσματα απολιθωμένων κορμών, τμήματα κλαδίσκων κλπ) ενώ παράλληλα πραγματοποιείται γεωλογική έρευνα και χαρτογράφηση. Καταμετρούν και αποτυπώνουν τα ευρήματα και καταγράφουν ορατές επιφανειακές ενδείξεις που σχετίζονται με την ύπαρξη απολιθωμάτων (φλέβες πυριτίου, πυριτιομένους ορίζοντες, ορίζοντες ηφαιστειακής τέφρας). Τα στοιχεία συγκεντρώνονται, μελετώνται και εκτιμάται η συνέχιση των εργασιών.